Mums nekyla pareiga mokėti draudimo išmoką už:

 • nuostolius dėl apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo dėl apdrausto turto elektros instaliacijos (prietaisų), kompiuterinių sistemų ar mechaninio gedimo, savaiminio įskilimo ar įtrūkimo, neveikimo, funkcijos sutrikimo ar praradimo, sulūžimo ar sutrikimo, aušinimo ar kitokio skysčio užšalimo, netinkamo sutepimo, tepalo ar aušinimo skysčio trūkumo, medžiagos sustingimo, tačiau jei šių įvykių pasėkoje įvyksta įvykis, sąlygojantis išorinį apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą dėl mechaninės jėgos poveikio iš išorės, tuomet toks pasekminis apdrausto turto sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas yra apdraustas;
 • greitai besidėvinčių apdrausto turto dalių ir priedų, tokių kaip grąžtai, gręžtuvai, peiliai ar kirstukai, šlifavimo diskai, pjūklai, štampai, liejimo formos, šablonai, smulkinimo ir trupinimo pagrindai, tinklai ir sietai, virvės, diržai, grandinės, elevatorių ar konvejerių juostos, lynai, trosai, baterijos ar akumuliatoriai, padangos, vikšrai, laidai, kabeliai, žarnos, reguliariai keičiamos sandarinimo ar pakavimo medžiagos sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą dėl mechaninės jėgos poveikio iš išorės, išskyrus atvejus, kai jie patiria sugadinimą ar sunaikinimą dėl draudžiamojo įvykio apgadinus ir kitas apdrausto turto dalis;
 • nuostolius ar apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą dėl nusidėvėjimo, kavitacijos, erozijos, korozijos, rūdžių, priedegų, apsinešimo (inkrustacijos) arba laipsniško nusidėvėjimo dėl nenaudojimo ar atmosferos sąlygų, tačiau jei šių įvykių pasėkoje įvyko įvykis, sąlygojantis išorinį apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, tuomet toks pasekminis apdrausto turto sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas yra apdraustas;
 • nuostolius ar apdrausto turto sugadinimą ar sunaikinimą dėl gaisro ar sprogimo, kurie kilo pačiame apdraustame turte, jei įvykio dieną apdraustas turtas buvo senesnis nei 5 metai, skaičiuojant nuo jo pagaminimo momento;
 • nuostolius ar apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą kai apdraustas turtas naudojamas bet kokiu kitu būdu ar bet kokiu kitu tikslu nei tas, kuriam buvo sukurtas;
 • apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, kai jis yra naudojamas ar paliekamas stovėti:

a) po žeme;
b) vandeningose vietovėse (pelkėse, durpynuose);
c) vykdant hidrotechninių statinių statybos darbus;
d) vykdant tunelių statybos darbus;
e) ant plaukiojančių aikštelių, pantonų ar vandens transporto priemonių;
f) ant užšalusių vandens telkinių;

 • nuostolius ar apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, kai apdraustas turtas yra naudojamas bet kokio pobūdžio važiavimuose, kuriuose siekiama kuo didesnio greičio, kliūčių įveikimo ir/ arba reikalaujama ypatingo vairavimo ar valdymo meno ar kai apdraustas turtas naudojamas mokymo tikslais;
 • nuostolius ar apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, už kurį įstatymų nustatyta tvarka arba pagal sutartį, yra atsakingas apdrausto turto gamintojas, platintojas, tiekėjas, importuotojas ar pardavėjas;
 • bet kokio pobūdžio netiesioginius nuostolius;
 • nuostolius ar apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą nustatytą tik inventorizacijos ar einamojo aptarnavimo metu;
 • nuostolius ar apdrausto turto sugadinimą, praradimą ar sunaikinimą dėl pašalinių daiktų patekimo į apdrausto turto agregatus, mechanizmus ar prietaisus,
 • nuostolius ar apdrausto turto praradimą dėl nepaaiškinamo apdrausto turto dingimo;
 • nuostolius ar apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą dėl apdrausto turto pasisavinimo, įvykdyto Jūsų paties ar Jūsų įgalioto asmens, ar kitų asmenų, kurie su apdrausto turto savininko ar jo teisėtų valdytojų žinia ir valia buvo įgiję teisę naudotis apdraustu turtu.
 • nuostolius ar apdrausto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą dėl apdrausto turto vagystės ar išskyrus atvejus kai įvykis įvyko dėl vagystės su įsilaužimu.
 • Mums taip pat nekyla pareiga mokėti draudimo išmokos, jei nuostolius dėl apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo tiesiogiai ar netiesiogiai nulėmė ar sąlygojo (neatsižvelgiant į tai, kad žalai (nuostoliams) atsirasti ar jos (jų) dydžiui galėjo turėti įtakos kitos priežastys ir aplinkybės):
 • karas, invazija, priešiški užsienio jėgų veiksmai, kariniai veiksmai (nepaisant to, ar buvo paskelbtas karas ar ne), masiniai neramumai, pilietinis karas, pasipriešinimas, revoliucija, sukilimas, maištas, riaušės, streikas, lokautas, pilietiniai neramumai, karinės ar uzurpatoriškos jėgos panaudojimas, grupės piktavališkai nusiteikusių asmenų veiksmai ar asmenų, veikiančių bet kokios politinės organizacijos vardu ar susijusių su šiomis organizacijomis, veiksmai, konspiracija, konfiskavimas, areštas, priverstinis nusavinimas, rekvizavimas ar sunaikinimas, ar sugadinimas bet kokios teisėtos arba faktinės valdžios ar bet kokios valdžios institucijos nurodymu. Pagal šią sąlygą taip pat draudimo išmoka nemokama už žalą, nuostolius arba išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltas arba susijusias su reagavimu, kelio užkirtimu šiame punkte nurodytiems veiksmams ir įvykiams arba jų nuslopinimu;
 • bet kokio pobūdžio teroristiniai aktai; šiose draudimo taisyklėse terorizmo sąvoka reiškia pavojaus daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktūros objektams sukėlimą naudojant arba grasinant naudoti jėgą (pvz., sprogdinant, padegant, paskleidžiant radioaktyviąsias, biologines ar chemines kenksmingas medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus ir pan.) dėl politinių, religinių, ideologinių ar etninių tikslų, taip pat ir turint tikslą paveikti ar įbauginti vyriausybę, visuomenę ar jos dalį. Pagal šią sąlygą taip pat draudimo išmoka nemokama už žalą, nuostolius arba išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltas arba susijusias su reagavimu, kelio užkirtimu šiame punkte nurodytiems veiksmams ir įvykiams arba jų nuslopinimu. Galima koreguoti tiksliai pagal perdraudimo sutartį;
 • branduolinio kuro ar radioaktyviųjų atliekų ar branduolinio kuro deginimo sukelta jonizuojanti spinduliuotė ar radioaktyvus užterštumas;
 • radioaktyvios, toksiškos, sprogstamųjų arba kitų pavojingų ar užterštumą sukeliančių branduolinių įrenginių, reaktorių arba kitų branduolinių agregatų ar jų branduolinių komponentų savybės;
 • ginklai ar prietaisai, kuriuose naudojamas atomų ar branduolio dalijimasis ir (arba) sintezė arba kita panaši reakcija arba radioaktyvi energija arba medžiaga;
 • radioaktyvių medžiagų radioaktyvios, toksiškos, sprogstamosios arba kitos pavojingos ar užterštumą sukeliančios savybės;
 • cheminiai, biologiniai, biocheminiai arba elektromagnetiniai ginklai;
 • bet kokių kompiuterių, kompiuterinių sistemų, kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinių virusų, procesų ar bet kurios kitos elektroninės sistemos naudojimo ar eksploatavimo žalos sukėlimo tikslams sukelti nuostoliai.