Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto, draudžiamasis įvykis yra staigus ir netikėtas apdrausto turto sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas, atsiradęs draudimo apsaugos laikotarpiu ir draudimo liudijime nurodytoje vietoje, kurioje galioja draudimo apsauga dėl:

 1. Ugnies – gaisro, sprogimo, žaibo įtrenkimo, valdomo orlaivio, jo dalių ar juo pervežamo krovinio nukritimo ar atsitrenkimo:
 • a) gaisras – ugnis, atsiradusi ne šiam tikslui skirtame židinyje arba išsiveržusi iš jo ir galinti plisti savaime. Atlyginami ir nuostoliai, patirti dėl dūmų ir suodžių, staiga ir netikėtai įsiveržusių iš gaisro vietos bei skysčio ištekėjimo iš sprinklerinės sistemos jai suveikus gaisro metu;
 • b) sprogimas – dujų ar garų plėtimosi savybe pagrįstas staiga vykstantis jėgos pasireiškimas. Kai talpa (katilas, vamzdis ar kt.) sprogsta, jos sienos sudraskomos, o dėl to išsilygina slėgių skirtumas talpos viduje ir išorėje. Jeigu talpos viduje sprogimą sukelia cheminė reakcija, tai talpai padaryta žala atlyginama ir tuo atveju, kai jos sienos nesutrūksta. Nuostoliai dėl subatmosferinio slėgio nėra apdrausti;
 • c) žaibo įtrenkimas – tiesioginis žaibo trenkimas į apdraustą turtą, kuris sukelia gaisrą arba kai dėl žaibo trenkimo į medžius, statinius, įrengimus ir pan., jie ar jų dalys užvirsta ant apdrausto turto ir jį sugadina ar sunaikina;
 • d) valdomo orlaivio, jo dalių ar juo pervežamo krovinio nukritimo ar atsitrenkimo – valdomo (arba dėl gedimo, avarijos ar klaidingų piloto veiksmų, jo patirties stokos tapusio nevaldomu) orlaivio, jo dalių ar juo pervežamo krovinio, nukritimas ar atsitrenkimas į judančius ar nejudančius objektus arba susidūrimas su jais, įskaitant apdrausto turto sunaikinimą ar sugadinimą dėl krintančio orlaivio, jo dalių ar juo pervežamo krovinio sukeltos smūgio bangos.
 1. Gamtos jėgų – audros, krušos, staigaus ir nenumatyto potvynio, liūties, sniego slėgio, karstinės įgriuvos, grunto nuošliaužos:
 • a) audra – tai nuo klimato priklausančių oro masių judėjimas, esant vėjo stiprumui daugiau kaip 18 m/s. Draudimo išmoka mokama už nuostolius apdraustam turtui, kuris sunaikinamas, prarandamas ar sugadinimas dėl tiesioginio audros poveikio ir/arba dėl audros ant apdrausto turto užverstų medžių ar kitų objektų;
 • b) kruša – tai 10 mm ir didesnių ledo gabaliukų krituliai, dažniausia būdingi šiltajam metų laikui;
 • c) staigus ir nenumatytas potvynis – tai dėl paviršinių (stovinčių ar tekančių) vandenų išsiliejimo iš krantų pastato ar jame esančio turto apsėmimas. Staigus ir nenumatytas potvynis, tai toks potvynis, kuris pagal statistinius duomenis draudimo vietoje būna rečiau nei vieną kartą per 10 metų. Atlyginami ir nuostoliai, kurie atsirado dėl staigaus ir nenumatyto potvynio nešamų daiktų ar purvo poveikio apdraustam turtui bei dėl potvynio ant apdrausto turto užkritus pastatams, jų dalims, medžiams ir pan.;
 • d) liūtis – tai trumpalaikis smarkus lietus, kai per 6 valandas ar trumpesnį laikotarpį iškrinta 25 mm ir daugiau kritulių;
 • e) karstinės įgriuvos – tai natūralus žemės grunto įkritimas dėl atsiradusių natūralių ertmių žemėje, apie kurios buvimą/atsiradimą raštu patvirtina kompetentinga institucija;
 • f) grunto nuošliaužos – tai natūralus uolienų, akmenų ar žemės nuslydimas ar įgriuvimas, apie kurios buvimą/atsiradimą raštu patvirtina kompetentinga institucija;

Kai draudimo vietoje negalima tiksliai nustatyti audros, krušos, liūties, sniego slėgio kiekinių parametrų, tai preziumuojama, jog draudimo vietoje kiekiniai parametrai buvo tokie, kaip tame regione artimiausios meteorologinės tarnybos atlikti matavimai.

 1. Avarijos – apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo kelių eismo įvykio pasėkoje arba apdraustam turtui susidūrus su kitu savaeigiu arba nejudančiu objektu, arba apdraustam turtui apvirtus.
 2. Vandalizmo – tyčinės trečiųjų asmenų veiklos, kurios metu tyčia sugadinamas, prarandamas ar sunaikinamas apdraustas turtas.
 3. Vagystės su įsilaužimu – neteisėto apdrausto turto ar jo dalių pagrobimo įsilaužiant į saugomo pastato užrakintą patalpą arba pilnai aptvertą ir saugomą teritoriją, kurioje yra laikomas apdraustas turtas; įsilaužimu laikomas fizinis atitvarinių konstrukcijų (pvz. durų, langų, sienos, stogo, tvoros, vartų, ar pan.), ribojančių patekimą į apdrausto turto laikymo vietą, pažeidimas.
 4. Plėšimo – apdrausto turto pagrobimo, panaudojant fizinį smurtą ar grasinimus tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimant galimybę nukentėjusiajam asmeniui priešintis.
 5. Kasko rizikų – tai yra staigaus ir netikėto apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo atsiradusio dėl mechaninės jėgos tiesioginio poveikio iš išorės arba ugnies, vagystės su įsilaužimu ar plėšimo dėl bet kokios priežasties, išskyrus draudimo taisyklėse nurodytus nedraudžiamuosius įvykius.